Ogłoszenia

Konkurs na planszową grę rodzinną

 

 

„HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!”

Miło nam ogłosić wyniki II Szkolnego Konkursu Instrumentalnego „Hej kolęda, kolęda!”.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w formule online.

Czytaj więcej...

Zarządzenie nr 14 /2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

Z dnia 14 grudnia 2021r.  
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły

na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021r . w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2021.poz.2301,

Zarządza się, co następuje​:

 

 

 

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia
w sprawie szczepień dzieci
w wieku 5-11 lat

 

 

 

 

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 2

Granty PPGR – KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA


Prezydent Miasta Koszalina informuje, że po złożeniu wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na Gminę Miasto Koszalin obowiązek przedłożenia wykazu uczniów, którzy spełniają prawidłowo potwierdzone kryteria udzielenia wsparcia w ramach projektu (tj. przekazania komputera).

 Zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone dotychczas oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłącznie
w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Samo oświadczenie nie jest wystarczające, aby uzyskać wsparcie w ramach projektu.

W związku z tym prosimy o dostarczenie do dnia 6 grudnia 2021 roku zaktualizowanego oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie oraz kopii dokumentów:
- potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków / opiekunów prawnych (zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),
- potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego krewnych
w linii prostej od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR),
- potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR na terenie gminy, w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie
o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wystawiony przez organ instytucji publicznej);
- potwierdzających miejsce nauki ucznia ubiegającego się o udzielenie wsparcia (kopia obu stron legitymacji szkolnej).

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

Szczepienia COVID-19

Dla rodziców od Ministerstwa poprzez dyrekcję i wychowawców klas rodzice otrzymali  poprzez dziennik elektroniczny lub w inny informację o możliwości szczepień. Deklaracje zbierane są do 15 września przez wychowawców.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 klasy I- III

01- września 2021r. – wejście główne

  • Klasy pierwsze o godzinie 11.00 spotkanie w sali gimnastycznej– z jednym dzieckiem wchodzi jeden opiekun.
  • Klasy II – o godzinie 9.00 spotkanie z wychowawcami w salach bez rodziców,
  • Klasy III – o godzinie 10.30 spotkanie z wychowawcami w salach bez rodziców.